Po-Pia od 9 do 15

Všeobecné obchodné podmienky

z 20.5.2020

(Ďalej len "VOP")

 

Predávajúci:

 

Pelio s.r.o., so sídlom Stupkova 952/18, 779 00, Olomouc, Česká republika IČO: 04878582, DIČ: CZ04878582, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 65469, zastúpení pánom Bc. Jiřím Režňák, konateľom spoločnosti (ďalej len "predávajúci")

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto VOP upravujú v súlade s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "OZ"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy ktorej predmetom je nákup tovaru predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva"), a to medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na webovej stránke nachádzajúce sa na internetovej adrese www.segali.sk (ďalej len "web").

 

1.2. Tieto VOP sa nevzťahujú na nákup tovaru od predávajúceho právnickou alebo inou osobou, ktorý nakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

1.3. VOP boli vyhotovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, v slovenskom jazyku a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je tiež uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

1.4. O týchto VOP je možné odstúpiť samostatným dojednaním v kúpnej zmluve, také dojednanie má prednosť pred ustanoveniami VOP.

 

1.5. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

2. Užívateľský účet

2.1. Kupujúci sa môže na webe registrovať (nie je však podmienkou pre objednávku), keď týmto získa prístup do svojho užívateľského rozhrania, z ktorého môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

 

2.2. Pri registrácii na webe a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Pri zmene údajov je povinný tieto bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

 

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Predaj tovaru na webe a jeho prezentácia má len informatívny charakter, tj. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ust. § 1732 ods. 2 OZ sa neuplatňuje.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za zaslanie tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky

 

3.4. Pre objednávku tovaru je kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár (ďalej len "objednávka"), ktorý obsahuje informácie najmä o:

 

a) objednávanom tovaru - kupujúci vloží vybraný tovar do elektronického nákupného košíka na webe;

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny;

c) spôsobu doručenia objednaného tovaru;

d) nákladoch spojených s dodaním tovaru.

 

3.5. Kupujúci má možnosť pred potvrdením objednávky uvedené údaje skontrolovať, popr. objednávku zmeniť. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci jej správnosť.

 

3.6. Objednávka je odoslaná klinknutím na políčko "objednať".

 

3.7. Prijatie objednávky predávajúci ihneď po jej obdržaní potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "email kupujúceho").

 

3.8. Predávajúci si vyhradzuje právo vždy požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, písomne ​​na email kupujúceho alebo telefonicky.

 

3.9. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia o prijatí objednávky na email kupujúceho. V prípade pochybností sa má za to, že bolo doručené piatym dňom po odoslaní potvrdení kupujúcemu.

 

3.10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

3.11. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

3.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

3.13. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka

 

4. Cena, spôsob jej stanovenia a platobné podmienky

4.1. Informácie o tovare a cene sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane príslušnej sadzby DPH a poplatkov, mimo nákladov na balné a dopravné.

 

4.2. Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené vo VOP. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem balného a nákladov na dopravu tovaru.

 

4.3. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane príslušnej sadzby DPH, ktorá je uvedená priamo pri jednotlivých tovarov inzerovaného na webe. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru, tieto sú stanovené v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.4. Kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je možné uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

a) v hotovosti na výdajnom mieste;

b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

d) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;

e) bezhotovostne platobnou kartou;

f) prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou;

 

4.5. V prípade hotovostnej platby je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. U bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je splnený pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

 

4.6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať v prípade dodatočného vyžiadanie potvrdenia objednávky predávajúcim (bod 3.6. VOP) úhradu kúpnej ceny v plnej výške ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 OZ sa neuplatňuje.

 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

4.8. Predávajúci vystaví kupujúcemu po uhradení celej kúpnej ceny daňový doklad - faktúru, ktorú v elektronickej podobe zašle na email kupujúceho.

 

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zaevidovať prijatú platbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín od prijatia platby.

 

5. Dodacie lehoty, miesto plnenia a podmienky dodávky

5.1. Predávajúci je povinný odoslať objednaný tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania objednávky alebo dodatočného potvrdenia objednávky alebo po uhradení celej kúpnej ceny podľa bodu 4.6. VOP, ak u jednotlivého tovaru nie je uvedená iná lehota dodania. Kupujúci je povinný tovar v mieste ním určenom prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

 

5.2. V prípade, že predávajúci nebude z objektívnych dôvodov schopný vybaviť objednávku vo vyššie uvedenej lehote, je povinný o tomto informovať kupujúceho a objednávku vybaviť, popr. zrušiť vo vzájomne odsúhlasenom termíne.

 

5.3. Objednaný tovar je na miesto určené kupujúcim doručený podľa jeho výberu prostredníctvom Slovenskej pošty, PPL alebo prostredníctvom výdajne zásielok. V prípade celkovej ceny objednávky nižšej ako 30 EUR bude kupujúcemu účtované poštovné a balné vo výške uvedenej pri výbere dopravcu vrátane DPH. Pri objednávke, ktorá svojou cenou presiahne sumu 30 EUR, nie je poštovné a balné účtované.

 

5.4. V prípade osobitného požiadavky kupujúceho na prepravu tovaru znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

5.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

5.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

6.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

6.3. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru vrátane nákladov na balné a dopravné do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar je nutné vrátiť predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

6.4. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá vo 14denné lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

 

6.5. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

6.6. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a jednostranne ho započítať na vrátenú čiastku.

 

6.7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim

 

6.8. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u kúpnej zmluvy na dodanie tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

 

6.9. Vzor / on-line formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

 

6.10. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a nedôjde ani k dohode s kupujúcim a / alebo ak sa preukáže, že kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.

 

6.11. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6.12. Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavretá, ak sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.

 

7. Kvalita pri prevzatí a zákonné práva z vád

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

 

7.2. Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

 

7.3. Kupujúci je oprávnený u predávajúceho (v mieste jeho sídla či prevádzky) uplatniť najneskôr do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

 

7.4. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

 

7.5. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

 

7.6. U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia.

 

7.7. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

 

7.8. Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

 

7.9. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 

a) odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci; alebo

b) bezplatné odstránenie vady opravou; alebo

c) primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

d) vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

7.10. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

 

7.11. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

7.12. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

 

7.13. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

 

8. Vybavenie reklamácie

8.1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

 

8.2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

 

8.3. Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

8.4. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá či doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

 

8.5. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

8.6. Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

8.7. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

 

8.8. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

 

8.9. U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

 

9.2. Identifikačné a kontaktné údaje správcu:

 

Obchodná firma: Peli s.r.o. .

Sídlo: Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc

IČO: 04878582

DIČ: CZ04878582

 

9.3. Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenie a doručenie tovaru), prípadného riešenie práv z chybného plnenia (reklamácií) či vedenie používateľského účtu správcu spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, platobné údaje.

 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

9.5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

9.6. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenia zmluvy, ktorej členom je kupujúci.

9.7. Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:

 

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;

b) účtovné spoločnosti, ktorá pre predávajúceho spracováva účtovníctvo, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa.

 

9.8. Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvné.

 

9.9. Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), Povinnosť uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Správca má tiež povinnosť vyplývajúca z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) Uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiace s faktúrou. Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

 

9.10. Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) Povinnosť uschovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

 

9.11. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

 

a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení článku 16 GDPR;

c) na výmaz ( "právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, ak nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie ;

d) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;

e) na prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;

f) namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

 

9.12. Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

9.13. V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

 

10. Riešenie sporov

10.1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

 

10.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) Právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý

je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk.

 

10.3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

 

10.4. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov

 

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na email kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webe možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na email kupujúceho.

 

12.2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

 

12.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

12.4. Ak nebude dohodnuté inak, musí byť všetka komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim písomná, za písomnú formu je považovaná aj výmena emailovej korešpondencie na emailovej adresy uvedené vo VOP, objednávke či na užívateľskom účte

 

12.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.6. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

 

12.7. Prílohu obchodných podmienok tvorí

 

a) vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

 

12.8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.5.2020.

 

V Olomouci dňa 20.5.2020